Home Diensten Membership FAQ Lokatie ontvangst Contact

Disclaimer

Algemeen

 

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door ONAFHANKELIJK VERMOGEN ADVIES hierna te noemen: OVA .

 

Gebruik website

 

De op deze website getoonde informatie wordt door OVA met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. OVA verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten zonder deze aan te bieden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van OVA aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in, noch het aanbieden van, effecten of andere financiële producten.

 

Geen aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door OVA uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel OVA zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. OVA aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer OVA hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat OVA de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. OVA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door OVA niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

OVA, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logos). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVA of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVA is het niet toegestaan links naar sites van OVA weer te geven.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze internetsite en de Disclaimer is het internationale Europese recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband houdend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter op de locatie van het geschil.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het OVA Privacy Statement.

 

Wijzigingen

 

OVA behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Copyright 2013 OVA